เกรียงไกร ปริญญาพล http://www.kkppn.com

  โดย 


เกรียงไกร  ปริญญาพล 


  Kriangkrai  Parinyaphon    


   

สมเด็จพระสังฆราช
The Supreme Patriarch of Thailand
 
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก                                 
His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara The Supreme Patriarch of Thailand
 
สำนักพระราชวัง    
Bureau of the Royal Household
 
ราชเลขาธิการ     
His Majesty’s Principal Private Secretary
 
ฯพณฯ      
His Excellency ( HE. )
 
ธนาคารออมสิน       
The Government Saving Bang ( GSB )
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์   
Government Housing Bang ( GHB )
 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  
Thai Asset Mangement Corporation
 
ระหว่างสมัยประชุม    
Between sessions
 
ประเทศเจ้าภาพ    
Host Country
 
ภาษาทางการ     
Official languages
 
ภาษาทำงาน     
Working languages
 
วันทำงานปกติ     
Normal working day
 
นอกเวลา     
Overtime
 
ตราสาร     
Instrument
 
ขึ้นไปยังบัลลังก์    
To go up to the rostrum
 
อยู่บนบัลลังก์     
To be at the rostrum
 
ลงมาจากบัลลังก์    
To come down from the rostrum
 
หอสมุดและจดหมายเหตุ   
Library and Archives
 
ประธานวิปรัฐบาล    
President Whipped Government
 
ประธานวิปฝ่ายค้าน    
President Whipped Opposition
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( อุปเสณมหาเถร ) 
ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช        
Somdet Phra Buddhacarya ( Upasena Mahathera ) 
The President of the Executive Committee for the Supreme Patriarch
                                                                 
                                    
พระบรมวงศานุวงศ์    
The Royal Family
 
รัฐบุรุษ      
Stateman
 
คณะรัฐมนตรี     
Council of Ministers
 
พระบรมราชโองการ    
Royal Command
 
ถึงแก่อนิจกรรม
To die , pass away
 
พระราชดำรัส     
Royal words
 
รัฐบาลพลัดถิ่น    
Government – in – exile
 
พระประธาน     
Principal Buddha image in a temple
 
มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์  
University of The Philippines
 
สหภาพนักศึกษาแห่งฟิลิปปินส์  
National union of students of The Philippines
 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
Independent Study ( IS )
 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
Commissioner – General

กำนัน
Subdistrict Headman
 
ผู้ใหญ่บ้าน     
Village Headman
 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
Chairman, The Election Commission of Thailand
 
ประธานศาลปกครองสูงสุด   
President of the Supreme Administrative Court
 
ผู้พิพากษาสมทบ    
Associate Judge
  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
Chief Executive of the Provincial Administration Organization

พระเครื่อง     
a small Buddha image used as an amulet
 
คณะกรรมการสตรี
Ladies' Committee
 
เรียกประชุม ( ด่วน )
To convene
 
ค่าเบี้ยเลี้ยง
Subsistence allowance
 
ค่าที่พัก
Accommodation allowance
 
ผู้เชี่ยวชาญ
Expert
 
ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะผู้แทน
Expert attached to a delegation
 
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
Tecnical adviser
 
เกษียณอายุ
Retirement age
 
นายกเทศมนตรี
Mayor
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Primeminister
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
The Bank of Thailand
 
ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์
Philippine National Bank

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
General prem Tinsulanonda
The President of the Privy Council and Stateman

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – อาเซียน
Association of Southeast Asian Nations ( ASEAN )
 
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร
Moro National Liberation Front ( MNLF )
 
พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยฟิลิปปินส์
Philippine Democratic Socialist Party ( PDSP )
 
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization ( WHO )
 
ตำรวจสันติบาล
Special branch police
 
หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
Chief of the Royal Aide Police Officer
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Office of National Buddhism
 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ป.ป.ง. )
Anti  Money Laundering Office ( AMLO )
 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
The Ombudsman of Thailand
 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand
 
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bureau of the Crown Property
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. )
The Office of the Consumer Protection Board ( OCPB )
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. )
Office of the Civil Service Commission
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration Promotion ( DOLA )
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
Provincial Administration Organization
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
Tambon Administrative Organization
 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Youth Observation and Protection
 
พิพากษากลับ ( โดยอาศัยข้อกฎหมาย )
Reverse a judgment
 
พิพากษากลับ ( โดยอาศัยข้อเท็จจริง )
Recall a judgment
 
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ( นปช. )
National United Front of Democracy Against Dictatorship ( UDD )
 
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
People’s Alliance for Democracy ( PAD. )
 
พรรคประชาธิปัตย์
Democrat Party
 
พรรคเพื่อไทย
Pheu Thai Party
 
พรรภูมิใจไทย
Bhumjaithai Party
  
พรรคร่วมรัฐบาล
Coalition Government
 
พรรคฝ่ายค้าน
Opposition party

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

คณะที่ปรึกษา
Board of Consultant


กองบรรณาธิการ
Editorial Department


ประสานงาน
Coordinator


หัวหน้ากองบรรณาธิการ
Editor in Chief
 

เลขานุการและธุรการ
Administrative


รัฐวิสาหกิจ
State Enterprises


สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
Office of the Chief Judge of Region 4
 
ราชบัณฑิตยสถาน
The Royal Institute


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the council of state


พระพุทธพจน์
The word of The Buddha


ผู้บริหาร
Executives


ผู้อำนวยการ
Director


รองผู้อำนวยการ
Duputy Director


ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Supreme  Commander

รัฐที่ล้มเหลว คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
Failed State – s

ประหลาดใจ
Surprise

การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องตามคำแนะนำของอาจารย์ในวิชาเฉพาะสาขา
Individual Study

การศึกษาเฉพาะเรื่องแบบเจาะลึกประเด็น
Selected Topics
 
นักสังคมสงเคราะห์
Social worker

นักจิตวิทยา
Psychologist

การให้คำปรึกษา
Counseling

ผู้ให้คำปรึกษา
Counselor

ทฤษฎี
Theory

ผู้รับคำปรึกษา
Client

หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
Letter of Recommendation

ใบรับรองผลการศึกษา
Transcript

เอกสารทางการเงิน
Bank Statement

ปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบ
Master of Comparative Laws  ( M.C.L. )
 ( ส่วนมากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะเปิดหลักสูตรนี้ให้กับชาวต่างชาติได้ศึกษา )

ศาสตราจารย์
Professor

งานออกร้าน / ตลาดนัด
Fair

งานเทศกาล
Festival

จุฬาราชมนตรี
Sheikul Islam

สถานีตำรวจ
Police Station

นักการเมือง
Politician

โจรสลัด
Pirate / Hijacker

อาหารเจ
Vegetarian Food

โครงเรื่อง
Outline

บทความทางวิชาการ
Academic Article

ปริญญาโท  สาขาสังเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
Master Degree Program of Social work In Criminal Justice ( MPCJ )

วิทยานิพนธ์
Thesis

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
Office of the village Headman

ตำรวจจราจร
Traffic Police

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
Doctoral dissertation

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of special Investigation ( DSI )

นักบุญ
Saint

วัด / โบสถ์คาทอลิก
Church

การแสดงดนตรี
Concert

วิทยากร
Speaker

บ้านใหญ่ / ตึกใหญ่แบ่งห้องให้เช่า
Mansion

พ่อของแผ่นดิน
Father of The Nation

รหัสไปรษณีย์
Post Code

กองปราบปราม
Crime Suppression Division

หัวหน้าคนงาน
Foreman
 
จังหวัด
Province

ศาลากลางจังหวัด
City Hall

เหมืองซาน โฮเซ่
San Jose Mine

นายฟลอเรนซิโอ อวารอส เป็นคนงานเหมืองคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากเหมืองซาน โฮเซ่ ในชิลี
First Chile Miner Florencio Avalos Rescued From San Jose Mine

คนงานเหมือง
Miner

 
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว
Wax Castle and Boat Racing Festival

ทางหลวง
Highway

อุทยานแห่งชาติ
National park

ร้านอาหาร
Restaurant

โรงพยาบาล
Hospital

สถานีขนส่ง
Bus Terminal

ตำรวจท่องเที่ยว
Tourist Police

ร้านของที่ระลึก
Souvenir Shop

ตำรวจทางหลวง
Highway Police

อองซาน ซูจี
Aung San Suu Kyi

หัวหน้าคณะทำงานของนายบัน คี – มูน  เลขาธิการสหประชาชาติ
The Chief of staff of United Nations Secretary General Mr. Ban Ki – Moon

อนุรักษ์นิยม
Conservative

เสรีนิยม
Liberal

โลกาภิวัตน์
Gobalization

ต่อต้านการทำแท้ง
Anti – abortion

การแสดงความยินดี
Congratulations

หนังสือเดินทางราชการ
Official Passport

หนังสือเดินทางฑูต
Diplomatic Passport

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
President of the Constitutional Court

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Judge of the Constitutional Court

โรงพยาบาลศิริราช
Siriraj Hospital

อดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
Ex - Premier Chuan LeeK Pai


คณะกรรมาธิการ ด้านความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
The Commission on Security and Cooperation in Europe ( CSCE ) 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

The Secondary Educational Service office
 


พลตำรวจเอกอวัศวิน  ขวัญเมือง ที่ปรึกษา ( สัญญาบัตร 10 ) รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1


Pol Gen Asawin khwanmuang Senior Police Adviser and Acting Commissioner of Provincial Police Region 1

 


สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2
Second Thai – Lao Friendship Bridge

ให้สินบน
Bride

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Minister to the prime minister’s office

ปลัดเทศบาล
Municipal Clerk

การให้สินบน
Bridery

คณะรัฐมนตรี
Cabinet

ปืนพก
Pistol

ปลอกกระสุนปืน
Case / Shell

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
Candidate

 


สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ


The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

  


 

การไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม


Third – country Resettlement           


 

บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (เอ็มโอยู) คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

Memorandum of understanding (MOU)

 


นายกรัฐมนตรีฮุน เซ็น
Prime Minister Hun Sen 

 


 ศาลกัมพูชา
Cambodian Court


ประท้วง

Protest
 

 

สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ
Thai Embassy in Phnompenh


นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

prime minister Abhisit Vejjajiva


 


พระตำหนักดอยตุง
Doi Tung Royal Villa

 

การปรองดองแห่งชาติ
National Reconciliation

 

กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
Non – Aligned Movement (NAM)

 

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

 

สาส์นตราตั้ง
Letter of Credence

 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
Genocide

 

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะออกเฉียงใต้ (อาเซียน)คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
Association of South – East Asian Nations  (ASEAN)

 

 

 

ศาลอาญาระหว่างประเทศ  (ไอซีซี)
International Criminal Court (ICC)

 

ฯพณฯ ฮันส์ – พีเทอร์ โคล  รองประธานลำดับที่ 2 ศาลอาญาระหว่างประเทศ
H.E. HANS Peter Kaul   Second Vice – President of the International Criminal Court (ICC)

 

การกู้เงินจากแหล่งใหม่
Refinance

   (การกู้เงินจากแหล่งใหม่ที่มีเงื่อนไขดีกว่าแหล่งเดิมเพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิม  ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงิน)

 

 

วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ
Wat Keo Sekha Kirisvara

 

 ที่นี่  กัมพูชา
Here is Cambodia

 

 พลโท  ธวัชชัย  สมุทรสาคร
Lieutenant  General  Thawatchai  Samutsakhon

 

 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
United  Nations  Security  Council  ( UNSC )


พลโท  ธวัชชัย  สมุทรสาคร  แม่ทัพกองทัพภาคที่ 2
The  second  Army  Region  Commander  Lt  Gen  Thawatchai Samutsakorn

 

โมอัมมาร์  กัดดาฟิ  ผู้นำลิเบีย

Muammar  Gaddafi , The Libyan leader

 


สงครามกลางเมืองลิเบีย

Libya Civil War

 

 

 


เมื่อเวลา  03.53 น.  วันที่  30  มกราคม  2554  หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ละสังขาร ณ  กุฏิเรือนไม้ของท่าน  วัดป่าบ้านตาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สิริรวมอายุได้  97  ปี  5  เดือน  17  วัน  พรรษา 77 


At 3.53 hrs.,  30  January  2554,  the  Venerable  Luangta  Maha  Bua  Yannasampanno  passed  away  in  his  wooden  cell  at  Wat  Pa  Ban  Tat,  Udon  Thai.  He  was  aged  97  years  5  months  and  17  days  and  had  been  in  monkhood  for  77  years.  

 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน    วัดป่าบ้านตาด  ในอำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

Her Majesty the Queen presides over the cremation ceremony of Luangta Maha Bua Yannasampanno at Wat Pa Ban Tad forest temple in Udon Thani’s Muang district การเขียนวิทยานิพนธ์
Thesis  writingการเรียนตามรายวิชา
Course  work


การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Defense  Thesisการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
Oral  Thesis


ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation


สารนิพนธ์
Substantive  Report


ผลงานด้านวิชาการที่ดีที่สุด
Masterpieceนักศึกษาฝึกสอน
Student  teacherอาจารย์นิเทศก์การฝึกสอน
Student  teaching Supervisorบัญชีดำ
Blacklist


บัญรายชื่อของพรรค
Party  list


สำรวจประชามติ
Poll


เสนอ
Present


คว่ำบาตร
Sanction


ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Speaker

 

 

 


ข้าราชการการเมือง
Political  Official


ข้าราชการในพระองค์
Official  of  the  Royal  Household


นับถอยหลัง
Count  down


การฝึกสอนของนักศึกษา
Student  Teaching


ออกอากาศ
on air


บรรทุกเกินพิกัด
Overload


รับตัวไว้รักษา / รับเป็นคนไข้ใน
Admit


การออกเสียงเลือกตั้ง  โดยกากบาทในช่อง  “ไม่เลือกใคร”  
No  Vote


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (เออีซี)
Asean  Economic  Community  (AEC)คณะกรรมการชายแดนทั่วไป  (จีบีซี)
General  Border  Committee  (GBC)
  (เป็นการประชุมตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  ว่าด้วยความร่วมมือชายแดนลงวันที่  29  กันยายน  2538  กำหนดจัดประชุมร่วมกันปีละครั้ง  โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ  มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการพบปะหารือแลกเปลี่ยนทรรศนะในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในพื้นที่ชายแดน  ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน  รวมทั้งเสริมสร้างความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของสองประเทศ)คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา  (เจบีซี)
Joint  Boundary  Commission  (JBC)

  (เกิดจากบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก  ลงนามที่กรุงพนมเปญ  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2543)คณะกรรมการกาชาดสากล  (ไอซีอาร์ซี)
International  Committee  of  the Red  Cross  (ICRC)ชำนาญ / เชี่ยวชาญ
Expert


มาตรฐานลักลั่น
Double  Standard


นักจัดเพลง
D.J.  (disk  Jockey)


ผู้อำนวยการสร้าง
Producer


งานเสริม / อาชีพเสริม
Sideline


ตราสัญลักษณ์
Logo


ภาคนิพนธ์ ,  สารนิพนธ์
Term  Paper


ชนชั้นกรรมาชีพ

Working  Class


การปลดอาวุธ
Disarmamentการป้องปราม

Deterrence


กำแพงเบอร์ลิน
Berlin  Wall


ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กขโมยปากกา
The  Czech  Republic’s  President  Steals  a  pen


 มหาวิทยาลัยของรัฐ
State  University


มหาวิทยาลัยเปิด
Open  University


มหาวิทยาลัยเอกชน
Private  University


ศาสตราจารย์กิตติคุณ / ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
Professor  Emeritus / Emeritus  Professor


อาจารย์
Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant  Professor


รองศาสตราจารย์
Associate  Professor


ศาสตราจารย์
Professor


ศาสตราจารย์พิเศษ
Special  Professor


อาจารย์ประจำ
Regular  instructor


นักวิจัย
Researcher


อาจารย์พิเศษ
Special  instructor


การศึกษาหลังปริญญาเอก
Post  Doctorate  Study


บัณฑิตศึกษา
Post  Graduate  Study


บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate  School


นักการศึกษา / นักวิชาการศึกษา
Educator


นักวิชาการ
Acadamic


ใบแสดงผลการศึกษา
Transcript / Transcript  of  Record


การใช้สิทธิในการลงคะแนนได้อย่างเสรี
Free  Vote


แบบฟอร์มเข้าประเทศ
Entry  Card


จังหวัดบึงกาฬในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Bung  Kan  Province  in  the  Northeast


ไม่ประสงค์ลงคะแนน
Vote  No  Vote


คนผสมเหล้า
Bartender


ปริญญา
Degree


ประกาศนียบัตร / อนุปริญญาบัตร / ปริญญาบัตร
Diploma


พิธีประสาทปริญญา
Commencement  Exercise


ตารางสอน / ตารางเรียน
Class  Schedule


การศึกษาระดับสูง
Advanced  Study


อาจารย์ที่ปรึกษา
Adviser


ผู้รับคำปรึกษา / นิสิต – นักศึกษาในความดูแล
Advisee


อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
Academic  Adviser


ความยุติธรรมทางอาญา
Criminal  Justice


เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

First – Class  Honours

 

  

วรรณะ

Caste
  (ในประเทศอินเดีย  มีการแบ่งชนชั้นเป็นสี่พวกใหญ่  คือ  พราหมณ์  ,  กษัตริย์  ,  แพศย์  (พวกพ่อค้า)  และจัณฑาล)


นายกสภามหาวิทยาลัย
University  Council  President


บรรยากาศทางวิชาการ
Academic  Atmosphere


พิธีประสาทปริญญา
Commencement  Exercise


อธิการบดี
President  /  Rector


หัวหน้าภาควิชา
Head  of  Department


ผลสะท้อนกลับ
Feedback


ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของนาโต  ทำให้บุตรชายคนเล็กและหลานอีก 3 คน ของกัดดาฟีผู้นำลิเบียเสียชีวิต
Gadhafi’s  Son  Killed  The  Youngest  Son and  Three  Grandchildren  of  the  Libyan  Leader  Died  in  a  Nato  Airstrike. 

 โอซามา บิน ลาเดน ตายแล้ว
OSAMA  BIN  LADEN  DEADเราสังหาร  โอซามา  บิน  ลาเดน  ได้แล้ว

We’ve  I  DED  GERNIMO       


             (  GERNIMO  E – KIA  เป็นรหัสลับของหน่วยรบซีล  ( SEAL  ย่อมาจาก  Sea  Air  Land )  ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้แทนชื่อนายโอซามา   บิน  ลาเดน  หัวหน้าขบวนการก่อการร้าย  อัล  กอ  อิดะห์หรืออัลเคด้า      ในปฏิบัติการพิเศษจับตายเขาที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในเมืองแอ็บบอตตาบัด  ห่างจากกรุงอิสลามาบัด  เมืองหลวงของประเทศปากีสถานประมาณ  60  กิโลเมตร)  เมื่อคืนวันที่  1  พฤษภาคม  2554    โดย  Gernimo  หมายถึงโอซามา  บิน  ลาเดน    E (Enemy) ศัตรู   และ  KIA (Killed in  Action) สังหารในปฏิบัติการ.  

 


 เจย์  คาร์นีย์
โฆษกทำเนียบขาว

 Jay  Carney
White  house  spokesman


การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ไปใช้สิทธิของตน ณ ที่เลือกตั้งและทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย  “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”  ในบัตรเลือกตั้ง

Vote No

 

 

 

การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

No Vote 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน  หลังจากที่ออกจากคูหามาแล้ว  โดยผู้สำรวจจะไปสอบถามหลังจากลงคะแนนเสียงว่าเลือกใคร

Exit Poll 


เครือข่ายเพื่อการเลือกตั้งเสรี (หรืออันเฟรล) 

Asian Network for Free Elections - ANFREL

 

 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

Thai Labour Solidarity Committee (TLSC)


การเสวนาเพื่อความปรองดองแห่งชาติ
National Dialogue for Reconciliation

 


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund : IMF)


               กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  เปิดดำเนินการในปี ค.ศ. 1947  เป็นองค์กรที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมก่อตั้งขึ้น  มีฐานะเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ  โดยมีข้อบังคับว่าประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารโลกจะต้องเป็นสมาชิกของ  IMF  ด้วย  ปัจจุบัน  IMF  มีสมาชิก  185  ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ  ควบคุมระบบการเงินของโลก  และช่วยเหลือประเทศที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยจะประสานการทำงานกับกระทรวงการคลัง  และแบงก์ชาติของแต่ละประเทศ  ผู้อำนวยการคนล่าสุดคือ  โดมินิก  สเตราส์ – คาห์น  ชาวฝรั่งเศล  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  ค.ศ. 2007  และลาออกเมื่อ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากถูกจับในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศต่อแม่บ้านของโรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา 
การสอบประมวลความรู้ / สอบรวบยอด

Comprehensive Examination


สามัญสำนึก
Common  Sense


ทำเนียบรัฐบาล
Government  House


เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretary  General  to  The  Prime  Minister


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Secretary  General  to  The  Cabinet


คณะรัฐมนตรี
Council  of  Ministers


รัฐบาลผสม
Co-alition  Government


รัฐบาลแห่งชาติ
National  Government


พระราชอาคันตุกะ
State Visit


แขกของรัฐบาล  (อย่างเป็นทางการ)
Official  Visit


กำหนดการ
Program  /  Schedule


กระทู้ถาม
Question

 

การมอบอำนาจ
Empowerment

 

ฐานข้อมูล
Data Base

 

เลขาธิการรัฐบาล
General Secretary of  the Government

 

ธรรมาภิบาล
Good governance

 

กองทุนเครือจักรภพเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ
Commonwealth Fund for Technical Cooperation – CFTC

 

ทริโปลี  (ชื่อเมืองหลวงของประเทศลิเบีย)
Tripoli

 

โครงการขนาดใหญ่มีการลงทุนเป็นจำนวนมาก  (หลายหมื่นล้านหรือแสนล้านบาท)
Megaproject

 

บัตรเครดิตชาวนา
Farmer Credit Card


กลุ่มเสื้อแดงเข้าควบคุมตัวชาย 2 คนในบริเวณด้านหน้ารัฐสภา

Red shirts attack men in front of parliamentหนังสือไทม์ฉบับใหม่ล่าสุดขึ้นหน้าปกว่า “โลกภายหลังกัดดาฟี”

               TIME

 The  World  After  Gaddafi

 


เมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นประธาน 

ในการประชุมครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีเงา

Democrat Party acting leader Abhisit Vejjajiva chairs

the first meeting of the shadow cabinet yesterday.
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
Early Retire

 

สงครามมหาเอเชียบูรพา
The Great Asia Pacific War

 

เสรีไทย
FREE  THAI

 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ได้รับการเคลื่อนย้ายไปถึงโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ แล้ว
Luangpor koon paritstho of wat Banrai was Thursday morning transferred to Bangkok’s Siriraj Hospital

 


 

เมื่อวันอังคาร คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดุลย์  แสงสิงแก้ว  ไปช่วยราชการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

The  cabinet on Tuesday transferred deputy national police chief Adul Saengsingkaew to the Position of secretary – general of the Narcotics Control Boad

 ประธานคณะเสนาธิการร่วมทางทหาร  (ตำแหน่งทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศไทย)

Joint  Chiefs 

 

อภิปราย 

Discuss


น้ำท่วม

Floodกระสอบทรายขนาดใหญ่จำนวนมาก

BIGBAGSนิตยสาร TIME  ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2554

                     PERSON  OF  THE  YEAR

                                  TIME

                                   THE

                              PROTESTER

             บุคคลแห่งปีของไทม์ประจำปีนี้คือ “ผู้ประท้วง” 

 


คิม จอง  อิล  ถึงแก่อสัญกรรม 

KIM  JONG  II  DIES

 


เกาหลีใต้เตรียมพร้อมภายหลัง  คิม จอง อิล ถึงแก่อสัญกรรม 

South  Korea  on  alert  after  death  of  kim  jong  II

 


การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

Lese  majesty
เมื่อวานนี้  พลเอกเปรม  ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  เดินเคียงข้างนางสาวยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร  นายกรัฐมนตรี  เข้าภายในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก  ซึ่งจัดขึ้นที่สโมสรกองทัพบก  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ 

Privy  council  president  Prem Tinsulanonda  walks  with  prime  Minister  Yingluck  Shinawatra  to  a  reception  at  a  formal  event  celebrating  Army  Day  held  at  the  Army  Club  on  Bangkon’s  Vibhavadi  Rangsit  Road  yesterday.

 

นลินี ทวีสิน  รัฐมนตรีประจำสำนักนายก  ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 


Prime  Minister’s  office  minister  Nalinee  Taveesin  has  been  appointed  to  promote  Thailand’s  national  image 


พลุระเบิดตาย  3  ศพ 

Three  killed  in  fireworks blast


คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน  

Financial Action Task Force (FATF)

            ได้จัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินของประเทศต่างๆ โดยในการประชุม มีการพิจารณาระดับการเฝ้าระวังของไทยด้วย

                 FATF เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐาน ส่งเสริมนโยบายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ประเทศ ประเทศไทยไม่ได้เป็นกลุ่มสมาชิกของ FATF แต่เป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตร FATF ซึ่งจากรายงานการประเมินผลประเทศไทยด้านป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย ของกองทุนระหว่างประเทศปี 2550 ระบุว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย มีบทลงโทษไม่รุนแรงพอ และมีฐานความผิดเพียง 11 ประเภท อีกทั้งแนวทางป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายยังไม่ชัดเจน FATF เรียกร้องให้เพิ่มบทลงโทษและเพิ่มมูลฐานความผิดให้ไม่น้อยกว่า 14 ประเภท จากที่ FATF กำหนดไว้ 20 ประเภท


                จากผลการประชุม ล่าสุด FATF ได้เพิ่มการขึ้นบัญชีดำ ไทย ปากีสถาน อินโดนีเซีย กานา แทนซาเนีย ในรายชื่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการสกัดการฟอกเงิน จากที่ขึ้นบัญชีไว้เดิม 12 ประเทศ กลุ่มบัญชีดำคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดจะส่งผลให้การทำธุรกรรมในต่างประเทศของไทยจะยุ่งยากมากขึ้นในการตรวจสอบที่มาของเงิน การลงทุนต่างประเทศอาจลดลง เนื่องจากกองทุนรวมบางแห่งมีข้อกำหนดเรื่องระดับความเสี่ยง สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน.กิตติรัตน์    ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี

Deputy  Prime  Minister  Kittiratt  Na  Ranong

 

นายแพทย์ตุลย์  สิทธิสมวงศ์

Dr.  Tul  Sithisomwong

 

ระเบิดในสุขุมวิทชาวอิหร่านขาขาด

 Iranian  Blows  off  own  Legs  in  Sukhumvit  Bomb 


ชี้สุพจน์ร่ำรวยผิดปกติ 

Supoj ruled ‘unusually rich’

 

เลดี้ กาก้า 

Lady Gaga
Online: 1 Visits: 264,188 Today: 25 PageView/Month: 985