เกรียงไกร ปริญญาพล http://www.kkppn.com

 

มาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Association of South – East Asian Nations  (ASEAN)

 

 

           จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok Declaration)  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2510   เพื่อร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพ  เสถียรภาพ  ความเจริญทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทางสังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตร์และการบริหารในภูมิภาค  โดยมีสมาชิกเริ่มแรก  5  ประเทศ  คือ  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์และไทย  ต่อมาบรูไน  ดารุสซาลาม  ได้เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่  6  เมื่อปี พ.ศ. 2527  เวียดนามเป็นสมาชิกประเทศที่  7  ในปี  พ.ศ. 2538  ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันในปี  พ.ศ. 2540  และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับสุดท้ายหรือประมาณที่  10  เมื่อปี พ.ศ. 2542
Online: 3 Visits: 247,928 Today: 107 PageView/Month: 109