เกรียงไกร ปริญญาพล http://www.kkppn.com

บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (เอ็มโอยู)

Memorandum of understanding (MOU)

 

 

       เป็นหนังสือ / ข้อสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง  โดยหนังสือข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นสัญญาผูกมัด  แต่เป็นเจตจำนงแน่วแน่ของผู้ลงนามในหนังสือฉบับนี้ว่าจะปฏิบัติตามระบุไว้  ทั้งนี้ข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวนี้  จะสามารถทำกันได้ทุกระดับตั้งแต่บุคคลธรรมดาด้วยกัน  นิติบุคคล  หรือประเทศต่อประเทศ  ในทางการทูต  MOU  เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา (treaty) ซึ่ง “สนธิสัญญา” เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป  โดยอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิ
ความตกลง  (
agreement)
ข้อตกลง  (arrangement) 
 
บันทึกความเข้าใจ 
(memorandum of understanding)
บันทึกความตกลง  (memorandum of agreement)
พิธีสาร  (protocol)

อนุสัญญา  (Convention)
       อย่างไรก็ดี  ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม  หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ถือเป็น “สนธิสัญญา” ทั้งสิ้น.

 Online: 1 Visits: 264,183 Today: 20 PageView/Month: 980